Kontaktéiert eis

INFO:
Falls dir Hëllef braucht, dann schéckt eis eng Email falls keen am Discord sollt Online sinn.
Sidd Iech bewosst dass dësen Prozess méi laang dauert, wéi iwwer Discord.
WICHTEG:
Kuckt och am Spam Ordner no, oder add eis Email support@bgc.lu einfach an deng Kontaktlëscht.